forum.cpupages.com :: View topic – Jak si zaregistrovat sbírku.

forum.cpupages.com :: View topic – Jak si zaregistrovat sbírku.

Pokud patøíte mezi èeské nebo slovenské sbìratele a nemáte odvahu psát v angliètinì, mùžete si zaregistrovat vaši sbírku procesorù v èeštinì nebo slovenštinì. Cílem je zjistit kolik nás sbìratelù je a kolik toho máme Jako název pøízpìvku dejte: Zemi pùvodu - název vaší sbírky (pokud má) - poèet kusù ve sbírce - od kdy sbíráte. Zde uvádím názorný pøíklad: Název pøízpìvku: Èeská Republika - CPUpages - 1147ks - od roku 2002 Text: V textu zpávy by se mìlo objevit odkud jste, kolik toho máte, co sbíráte a od kdy, jestli máte sbírku na internetu (uveïte link) nebo o tom uvažujete. _________________ To-mig www.cpupages.com
Read More