forum.cpupages.com :: View topic – Dùležité informace!

Vítejte na foru muzea procesorù - CPUpages.com!Budeme rádi, když nás budete pravidelnì navštìvovat a bude Vám toto forum k užitku. Potìší nás, když se budete držet tìchto pravdel: 1) Pøi vytváøení nového dotazu/tématu jej vložte do co nejvíce odpovídající, a pouze jedné (nejlépe k tomu urèené) sekce. Téma pojmenujte co nejvýstižnìji, urychlíte tak možnost získání odpovìdi. 2) Respektujte copyright. Žádosti o warez (pirátský software) budou bez oznámení mazány – øekl bych, že to bude pøedáno zákonu. Spam v jakékoliv formì není tolerován! 3) Pøi vkládání obrázkù se snažte redukovat jejich velikost na pøimìøené minimum (pøi zachování vypovídací schopnosti). U odkazù na obrázky je slušností oznámit jejich velikost (napø. do závorky za odkaz uvést velikost v KB). 4) Pøíspìvek pište pøednastavenou (defaultní) velikostí a barvou písma - barevné, velké èi jinak…
Read More