forum.cpupages.com :: View topic – Dùležité informace!

Home / Processors / forum.cpupages.com :: View topic – Dùležité informace!

Vítejte na foru muzea procesorù – CPUpages.com!

Budeme rádi, když nás budete pravidelnì navštìvovat a bude Vám toto forum k užitku. Potìší nás, když se budete držet tìchto pravdel:

1) Pøi vytváøení nového dotazu/tématu jej vložte do co nejvíce odpovídající, a pouze jedné (nejlépe k tomu urèené) sekce. Téma pojmenujte co nejvýstižnìji, urychlíte tak možnost získání odpovìdi.

2) Respektujte copyright. Žádosti o warez (pirátský software) budou bez oznámení mazány – øekl bych, že to bude pøedáno zákonu. Spam v jakékoliv formì není tolerován!

3) Pøi vkládání obrázkù se snažte redukovat jejich velikost na pøimìøené minimum (pøi zachování vypovídací schopnosti). U odkazù na obrázky je slušností oznámit jejich velikost (napø. do závorky za odkaz uvést velikost v KB).

4) Pøíspìvek pište pøednastavenou (defaultní) velikostí a barvou písma – barevné, velké èi jinak zvýraznìné písmo slouží, stejnì jako smajlíci, pouze ke zdùraznìní významu èásti vašeho pøíspìvku.

5) Zveøejnìný post, kde je použitý pouze èervený zvìtšený font, bude chápán jako inzerce a spam a bude odstranìn.

6) Pøízpìvky na forech by mìly odpovídat normám spoleèenského chování!
_________________
To-mig
www.cpupages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *