forum.cpupages.com :: View topic – Jak si zaregistrovat sbírku.

Home / Processors / forum.cpupages.com :: View topic – Jak si zaregistrovat sbírku.

Pokud patøíte mezi èeské nebo slovenské sbìratele a nemáte odvahu psát v angliètinì, mùžete si zaregistrovat vaši sbírku procesorù v èeštinì nebo slovenštinì. Cílem je zjistit kolik nás sbìratelù je a kolik toho máme Wink

Jako název pøízpìvku dejte: Zemi pùvodu – název vaší sbírky (pokud má) – poèet kusù ve sbírce – od kdy sbíráte.

Zde uvádím názorný pøíklad:

Název pøízpìvku: Èeská Republika – CPUpages – 1147ks – od roku 2002

Text: V textu zpávy by se mìlo objevit odkud jste, kolik toho máte, co sbíráte a od kdy, jestli máte sbírku na internetu (uveïte link) nebo o tom uvažujete.
_________________
To-mig
www.cpupages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *